Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Behöver du flygfrakt för ditt farliga gods?

Transporter av farligt gods med flyg innefattar en uppsättning tydliga regler som är utformade för att hålla dessa sändningar säkra under transporten i luften. Föreskrifterna syftar också till att skydda flygplanet och dess besättning under transporten av farligt gods.

Felaktigt förpackat eller förvarat farligt gods kan snabbt orsaka katastrofala följder i ett flygplan om olyckan är framme. En brand är till exempel extremt farlig i ett flygplan och kräver snabba åtgärder för att få faran och branden under kontroll. Odeklarerade brandfarliga vätskor eller felaktigt förpackade och märkta litiumbatterier samt kemiska syregeneratorer är kända för att ha orsakat bränder på flygplan.

I enlighet med bestämmelserna

FNs (UN) klassificeringssystem listar nio klasser av farligt gods. Dessa måste anges med specifika UN-nummer i deklarationsformuläret, på förpackningen, i märkningen och på etiketten för att underlätta säker transport. Farligt gods omfattas också av kvantitetsgränser som inte får överskridas för att säkerställa säker transport.

Eftersom flygfrakt är en global verksamhet som påverkar företag inom olika branscher, definierades reglerna för farlig flygfrakt genom samarbete mellan flera organisationer. De två huvudorganisationer som ansvarar för dessa skyddsåtgärder och förordningar är:

 • International Civil Aviation Organization (ICAO): en specialiserad byrå inom FN som inrättades för att skapa standarder och metoder för att säkerställa trygghet, säkerhet och effektivitet inom luftfarten.
 • International Air Transport Association (IATA): en branschförening av världens flygbolag som representerar cirka 82% av världens flygtrafik. IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) sätter den globala standarden för transport av farligt gods med flyg och denna används genom hela supply chain av: transportörer, speditörer, markpersonal och flygbolag.

ICAO och IATA arbetar tillsammans med lokala myndigheter vid avgångs- och destinationspunkter. DGR integrerar ICAO:s tekniska specifikationer med IATAs flygprocedurer och eventuella ytterligare krav som krävs för högsta säkerhetsnivå gällande transport av farligt flygfraktsgods.

Certifiering, kvalitetssystem och policys

DSV i Sverige är sedan många år certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och är även granskade mot kemiindustrins kvalitetssystem - SQAS. I tillägg arbetar vi enligt en, av företagsledningen utfärdad, farligt gods-policy.

Tempererade transporter

För farligt gods och farligt material som kräver temperaturkontrollerade miljöer, tillhandahåller DSV korrekt hantering med heltäckande transporttjänster och oavbruten kylkedja.

Du kan förvänta dig temperaturkontroll under varje del av sändningen:

 • Via flera transportsätt, inklusive flyg, sjö, väg och järnväg
 • Kyllager
 • Full visualitet för att spåra dina sändningar via våra IT-system
 • Proaktiv temperaturövervakning, kontroll och dokumentation

DSVs experter är utbildade för att hantera alla typer av farligt flygfraktsgods. Kontakta oss för specialiserade lösningar anpassade till din bransch.

Sök ditt lokala DSV-kontor

Här finner du kontaktinformation

DSVs logga utanför huvudkontor i Hedehusene

Lista över 9 klasser farligt gods

 • Klass 1

  Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2

  Gaser
 • Klass 3

  Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1/4.2/4.3 

  4.1 Brandfarliga fasta ämnen
  4.2 Självantändande ämnen
  4.3 Ämnen som utvecklar farlig gas vid kontakt med vatten

 • Klass 5.1/5.2

  5.1 Oxiderande ämnen
  5.2 Organiska peroxider

 • Klass 6.1 / 6.2

  6.1 Giftiga ämnen
  6.2 Smittförande ämnen

 • Klass 7

  Radioaktiva ämnen
 • Klass 8

  Frätande ämnen
 • Klass 9

  Övriga farliga ämnen och föremål

Disclaimer: denna information tillhandahålls endast för att underlätta. Vänligen ta del av gällande internationella regelverk och föreskrifter för löpande uppdaterad information.

Expertråd

Hur ska du hantera ditt farliga gods?

Våra experter informerar om vad du ska tänka på när du skickar farligt gods

Batterier

Frågor?

Våra experter på flygfrakt hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Contact man in white shirt