Logo DSV

Farlig last behöver ännu säkrare frakt

Transportera farligt gods eller farligt material på ett säkert sätt med DSVs sjöfraktstjänster som uppfyller alla tillämpliga kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöbestämmelser samt god praxis inom transport och logistik.

Farligt sjöfraktsgods kan kräva särskilda förvaringsförhållanden, t.ex. extra uppmärksamhet på var och hur containrar med farligt gods ska staplas. Exponering för solljus och vatten är en annan faktor som ska beaktas.

Vid en händelse till sjöss kan den marina miljön påverkas allvarligt genom transporten av farligt material ombord. Korrekt förpackning och tillgången till det farliga godset är viktigt i en nödsituation.

I enlighet med bestämmelserna

FNs (UN) klassificeringssystem listar nio klasser av farligt gods. Dessa måste anges med specifika UN-nummer på deklarationsformuläret, förpackningen, märkningen och etiketten för att underlätta säker transport. Farligt gods omfattas också av kvantitetsgränser som inte får överskridas för att säkerställa säker transport.

Transporten av farligt gods till sjöss regleras av IInternational Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code och European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN). DSV kan också hantera farligt gods för multimodala transporter, i linje med andra nationella och internationella regler som gäller för specifika transportsätt, t.ex. via flyg, sjö, väg eller järnväg.

Få information från våra experter om vad du behöver veta när du skickar farligt gods och farligt material.

Tempererade transporter

För farligt gods och farligt material som kräver temperaturkontrollerade miljöer, tillhandahåller DSV korrekt hantering med heltäckande transporttjänster och oavbruten kylkedja.

Du kan förvänta dig temperaturkontroll under varje del av sändningen:

  • Via flera transportsätt, inklusive flyg, sjö, väg och järnväg
  • Kyllager
  • Full visualitet för att spåra dina sändningar via våra IT-system
  • Proaktiv temperaturövervakning, kontroll och dokumentation

Ta reda på mer om kylkedjelogistik och transportsätt för transport av kemikalier och läkemedel i temperaturkontrollerade miljöer via luft, sjö, väg och järnväg.

DSVs experter är utbildade för att hantera alla typer av farlig sjöfrakt. Prata med oss om specialiserade lösningar för din bransch.

Har du frågor?

Våra experter på sjöfrakt hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Sea