Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

En farlig last till sjöss behöver en extra säker transport

Med DSVs sjöfrakttjänster kan du transportera farligt gods på ett säkert sätt. De uppfyller alla tillämpliga kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöbestämmelser samt god praxis inom transport och logistik.

Farligt gods med sjöfrakt kan kräva särskilda förvaringsförhållanden, t.ex. extra uppmärksamhet på var och hur containrar med farligt gods ska staplas. Exponering för solljus och vatten är en annan faktor som ska beaktas.

Vid en olycka till sjöss kan den marina miljön påverkas allvarligt om fartyget har farligt gods ombord. Korrekt förpackning och tillgången till det farliga godset är viktig i en nödsituation.

I enlighet med bestämmelserna

FNs (UN) klassificeringssystem listar nio klasser av farligt gods. Dessa måste anges med specifika UN-nummer i deklarationsformuläret, på förpackningen, i märkningen och på etiketten för att underlätta säker transport. Farligt gods omfattas också av kvantitetsgränser som inte får överskridas för att säkerställa säker transport.

Transporten av farligt gods till sjöss regleras av International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code och European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN). DSV kan även hantera farligt gods för multimodala transporter, i linje med övriga nationella och internationella regler som gäller för specifika transportsätt, t.ex. via flyg, sjö, väg eller järnväg.

Certifiering, kvalitetssystem och policys

DSV i Sverige är sedan många år certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och är även granskade mot kemiindustrins kvalitetssystem - SQAS. I tillägg arbetar vi enligt en, av företagsledningen utfärdad, farligt gods-policy.

Tempererade transporter

För farligt gods och farligt material som kräver temperaturkontrollerade miljöer, tillhandahåller DSV korrekt hantering med heltäckande transporttjänster och oavbruten kylkedja.

Du kan förvänta dig temperaturkontroll under varje del av sändningen:

 • Via flera transportsätt, inklusive flyg, sjö, väg och järnväg
 • Kyllager
 • Full visualitet för att spåra dina sändningar via våra IT-system
 • Proaktiv temperaturövervakning, kontroll och dokumentation

DSVs experter är utbildade för att hantera alla typer av farlig gods med sjöfrakt. Prata med oss om specialiserade lösningar för din bransch.

Sök ditt lokala DSV-kontor

Här finner du kontaktinformation

DSVs logga utanför huvudkontor i Hedehusene

Lista över 9 klasser farligt gods

 • Klass 1

  Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2

  Gaser
 • Klass 3

  Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1/4.2/4.3 

  4.1 Brandfarliga fasta ämnen
  4.2 Självantändande ämnen
  4.3 Ämnen som utvecklar farlig gas vid kontakt med vatten

 • Klass 5.1/5.2

  5.1 Oxiderande ämnen
  5.2 Organiska peroxider

 • Klass 6.1 / 6.2

  6.1 Giftiga ämnen
  6.2 Smittförande ämnen

 • Klass 7

  Radioaktiva ämnen
 • Klass 8

  Frätande ämnen
 • Klass 9

  Övriga farliga ämnen och föremål

Disclaimer: denna information tillhandahålls endast för att underlätta. Vänligen ta del av gällande regelverk och föreskrifter för löpande uppdaterad information.

Expertråd

Hur ska du hantera ditt farliga gods?

Våra experter informerar om vad du ska tänka på när du skickar farligt gods

Batterier

Har du frågor?

Våra experter på sjöfrakt hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Sea