Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

Forsendelse af farligt gods

Ved forsendelse af farligt gods skal du vide, hvilken klasse det tilhører, og hvilke grænser der gælder for de transporterede mængder. Det vil hjælpe dig med at forberede den påkrævede dokumentation, emballering og mærkning samt den rette transportform.

Hvad er farligt gods?

Farligt gods er farlige varer eller stoffer, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed, sikkerhed eller miljøet, især hvis de ikke håndteres eller emballeres korrekt. Lithium batterier er et klassisk eksempel på dette, idet de let kan blive overopvarmede og antændes under visse forhold.
 
Farligt gods kan være i form af faste stoffer, væsker eller gasser. Det kan være rene kemikalier, blandinger, forarbejdede varer eller genstande. De er inddelt efter potentiel risiko, f.eks. om de er brandfarlige, giftige, eksplosive, radioaktive osv.
 
FN har etableret et universelt system for klassificering, emballering og mærkning af farligt gods med faresedler for at sørge for, at det transporteres på en sikker måde.
 
Farligt gods er inddelt i ni fareklasser og en række underklasser. Farligt gods angives med specifikke UN-numre, som skal bruges i transportdokumentet og i forbindelse med emballering og mærkning.
Shipping dangerous goods

Fareklasser

 
 Klasse  Stof Eksempler 
 1 Eksplosive stoffer og genstande Fyrværkeri, nødblus, våben og ammunition
 2.1 Brandfarlige gasser (f.eks. butan) Butan, aerosoler, camping gas, lightere, kondenseret gas, acetylen til svejsning, etylen til modning af frugt, hydrogen til industribrug
 2.2

 

Ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser som kan forårsage kvælning (f.eks. kvælstof, helium, kuldioxid) eller oxidationsmidler (f.eks. ilt)

 

Kvælstof, helium, argon, kuldioxid, ilt, komprimeret ilt, ildslukkere, gas som kølemiddel  
 2.3 Giftgasser (f.eks. klorin, fosgen) Klorin, fosgen, oxygendifluorid, ammoniak til industriel køl, methylbromid og ethylenoxid til desinfektion
 3 Brandfarlige væsker (f.eks. tændvæske, benzin) Tændvæske, benzin, opløsningsmidler, maling, lak, parfume, limprodukter, harpiksopløsning, printerblæk, væsker til kemisk rens
 4.1 Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosive stoffer Selvnedbrydende stoffer, faste desensibiliserede eksplosive stoffer, tændstikker, svovl i pulverform, kamfer og naftalinkugler
 4.2 Selvantændelige stoffer   Fosfor, kopra, fiskemel
 4.3 Stoffer der danner brandfarlige gasser ved kontakt med vand Calciumcarbid, natrium, ferrosilicium og kaliummetaller
 5.1  Oxiderende stoffer Calciumhypochlorit, hydrogenperoxid, gødning, hårfarve
 5.2  Organiske peroxider Hærdere, glasfiber reparationssæt
 6.1  Giftige stoffer Pesticider, natriumcyanid til metalbehandling, kromsalt til galvanisering
 6.2 Smittefarlige stoffer Blodprøver, medicinske prøver, biologiske stoffer udvundet af levende organismer
 7  Radioaktive stoffer Røgalarmer, stoffer til sterilisation af medicinske produkter
 8  Ætsende stoffer Blegemiddel, afløbsrens, opvaskemaskinetabletter, eddikesyre, citronsyre, kaustisk soda, bil- og lastbilsbatterier
 9 Andre farlige stoffer og genstande
Lithiumbatterier, magneter, tøris
 
 

Mængdegrænser

Nogle almindelige forbrugsvarer – smagsstoffer, parfume, sæbe, rensemidler, kosmetik, farvestoffer, maling og plastik – kan være klassificeret som “farlige”, hvis visse mængder overskrides, eller hvis bestemte emballagetyper anvendes.
 
En parfumespray der kan være i en rejsetaske kan synes harmløs, men en stor forsendelse med parfumeflasker kan potentielt være farlig.
 
Mængdegrænser for sikker transport er anført i kolonne 7a i "Fortegnelse over farligt gods" i del 3 i ADR og IMDG-koden (jf. reglerne nedenfor).
 
For visse typer gods er begrænsningen i kolonne 7a i tabel A nul, hvilket betyder, at disse typer gods ikke kan transporteres i begrænsede mængder. Det vil sige, at reglerne for farligt gods finder anvendelse uanset forsendelsens mængde.
Find ud af hvilken klasse det farlige gods tilhører og hvilke mængdegrænser, der gælder. Den specifikke fareklasse og den mængde, der skal sendes, har betydning for, hvordan det farlige gods skal deklareres, pakkes, emballeres og transporteres.

Regler for transport af farligt gods

Nationale og internationale regler for transport af farligt gods er alle baseret på FN's klassificeringssystem. Disse regler er generelt inddelt efter transportform:
Flere kilder:
 • United Nations Economic Commission for Europe (UNECE): Farligt gods
Tjek om dit gods kan sendes med alle transportformer og hvordan, især hvis du planlægger multimodal transport f.eks. videre transport fra havne eller lufthavne via vej eller bane.

Uddannet mandskab

I følge reglerne skal ansatte, der håndterer farligt gods, gennemføre en passende uddannelse. Ansatte, der håndterer farligt gods, indbefatter ansatte som udfører:
 • På- og aflæsning af farlige materialer/farligt gods
 • Forberedelse af farlige materialer/farligt gods til transport
 • Betjening af køretøjer til transport af farlige materialer/farligt gods
 • Design, produktion, fremstilling, fabrikation, inspektion, klargøring, vedligeholdelse, reparation eller test af prøvepakker eller emballagekomponenter til transport af farlige materialer
Ved internationale forsendelser er der krav om, at man har en sikkerhedsrådgiver (DGSA). Dette er ikke altid nødvendigt, hvis du:
 • Kun transporterer farligt gods i "begrænsede mængder"
 • Kun lejlighedsvist deltager i transport, på- eller aflæsning af fagligt gods, der indebærer en lav risiko
Sørg for at dine ansatte og dine serviceleverandørers ansatte har gennemgået den nødvendige arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med transport af farligt gods.
Shipping dangerous goods

Dokumentation og papirarbejde

Korrekt dokumentation er et must i forbindelse med forsendelser af farligt gods. Manglende dokumenter eller skjulte fejl kan forårsage forsinkede forsendelser eller i værste fald alvorlige uheld.
 

Tjekliste til dokumenter

 • Transportdokument for farligt gods.  Dette er et lovkrav i forbindelse med luftfragt og søfragt. Det er et lovkrav, at den person, der er ansvarlig for at underskrive et transportdokument for farligt gods, har gennemført den påkrævede uddannelse.
 • Materialesikkerhedsdatablad (MSDS): Kan indhentes hos den oprindelige producent. Det er ikke altid påkrævet, men man kan blive bedt om det som en del af bookingproceduren.
 • Handelsfaktura
 • Pakkeliste
 • Afsenders instruktioner
 • Oprindelsescertifikat: kræves nogle gange
 • Yderligere dokumenter der kan være nødvendige: Weathering Certificate, Certificate of Analysis (CoA), Competent Authority Approval (CAA).
Manglende overholdelse kan blive dyrt, og der har været tilfælde, hvor virksomheder er blevet straffet for mangelfuld dokumentation:
 • En stor detailhandler har fået bøder på 144.000 USD for ukorrekte transportdokumenter for farlige materialer i detailsalgspakkede flasker med neglelak og solcreme.
 • Et førende distributionsselskab, der leverer medicinalvarer, fik en bøde på 91.000 USD for ikke at have deklareret en forsendelse med hudplejeprodukter, der indeholdt alkohol.
Tjek at du har alle de rigtige dokumenter klar i forbindelse med forsendelser af farligt gods. Inddrag modtagerne ved at opgive alle oplysninger forud for forsendelsen med henblik på at sætte dem i stand til at arbejde med lokale bureauer i bestemmelseslandet for at sikre en smidig proces.
Vær bevidst om hvor dit ansvar som afsender starter og stopper. Læs mere om inco terms.
 

Emballage og mærkning

I følge FN's klassifikationssystem for fagligt gods anvendes godkendte kasser og etiketter med de lovpligtige afmærkninger for at fremme sikker transport.
 
I henhold til reglerne skal emballeringen mindst leve op til mindstenormerne, før den kan godkendes til transport af farligt gods.
 
Farligt gods må kun transporteres i begrænsede mængder pr. indvendig emballage i egnede ydre emballager.
 
Speditører og logistikudbydere kan hjælpe med transport af farligt gods. De har uddannet personale og praktisk viden og erfaring. De kan udnytte deres gode relationer til flyselskaber og linjerederier og kan sikre prioriterede pladsforhold til farligt gods/forsendelser. Det er dog vigtigt at huske på, at det er kunden, der har det juridiske ansvar. Det er vigtigt at sikre sig, at dokumentationen er i orden, og at alle love og regler er overholdt, når man transporterer farligt gods.
 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?


Kontakt os