Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Fremtiden med Digitoll

Digitoll og nytt tollregelverk trådte i kraft 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 ble nytt regelverk for tollbehandlinginnført for Digitoll. Det er viktig at alle som importerer gods til Norge setter seg inn i regelverket. Ved å forstå hva dette betyr for egen bedrift, kan du sikre at sendingene dine møte kravene til korrekt Digitoll-data. Dersom du ikke er oppmerksom på eksisterende lovverk, vil sendinger som ikke imøtekommer kravet til korrekt Digitoll-data, medføre forsinkelser og merkostnader.

Hva erstatter tolloven?

1. januar 2023 kom det nye regelverket. "Tolloven" (Lov om toll og vareførsel av 2007) blir erstattet av to nye lover: 

Endringene i lovverket er viktige av flere årsaker - de gir økt harmonisering med EU og bedre risikovurdering. Den største endringen er knyttet til prosedyrene ved import. Spesifiseringer og begrepsskifte er benyttet for å gi et mer praktisk anvendelig lovverk. Krav som følge av de nye lovene vil bli faset inn med start 1. januar 2023. Frem til mars 2025 vil tidslinjen følge implementering av Digitoll-løsninger, og de ulike grensepasseringssteder. Direktekjøringsordningen opphører mars 2025, og all import skal følge de nye prosedyrene fra denne dato. DSV følger utviklingen og oppdaterer med ny informasjon når denne blir gjort tilgjengelig av Tolletaten.

 

Tolletatens tidslinje per 21. april 2023:

Digitoll - Tolletatens tidslinje Kilde: https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fra-tolletaten/tolletaten-avvikler-direktekjoringsordningen-i-mars-2025-og-samtdigi-innfores-digital-meldte--og-opplysningspliktkt/

Merk! Det er ingen overgangsperiode for krav til innførselsdokument om helse (CHED). Varer underlagt dette kravet må deklareres ved ankomst til grensen allerede 1. januar 2023. Dette er for å sikre at smitte og farlige dyre- og plantesykdommer ikke spres.

Hva er Digitoll?

Digitoll innebærer at Tolletaten får digital informasjon før grensepassering. Når Tolletaten mottar informasjon om varer og transport før kjøretøyet har ankommet grensen, kan Tolletaten behandle og risikovurdere innførsel av godset før grensepassering. På denne måten blir tidkrevende og manuelle prosesser fjernet, og sikrer en automatisert prosess for fortolling, sømløs og effektiv grensepassering.

Flere fordeler ved digital tollbehandling med Tolletaten

Gjennom implementering av Digitoll og digital overføring av data, vil Tolletaten få en bedre grunnlag for vurdering av risiko i forkant av grensepasseringen. De vil samtidig få full kontroll over hvilke typer gods som føres over de norske grenseovergangene og eventuelt transitteres. Digitale løsninger gjør myndighetene i stand til å håndtere et stadig økende volum forsendelser og tilknyttede data. For transportører og næringslivet, vil endringene på sikt:

  • Gi smidigere grensepassering (grønt lys uten stopp)
  • Gi økt andel forsendelser som vil bli levert til endelig mottaker til fri disposisjon (ferdig fortollet)
  • Hindre ulovlig innførsel som bidrar til like konkurransevilkår 
  • Verne samfunnet mot trussel relatert til helse, miljø og terror
  • Føre til færre feil og mindre etterarbeid 

Les mer på Tolletatens nettsider (www.toll.no): 

Digital melde- og opplysningsplikt: importørens samspill med speditøren

Ved innførsel av gods er målet at dette i størst mulig grad skal uhindret passere grenseovergangen. For at dette skal skje må korrekt data, og nødvendig dokumentasjon, overleveres speditør (DSV) i god tid før godset skal forlate avsenderlandet. Skjerpede krav ovenfor DSVs oppdragsgivere inkluderer digital overføring av data allerede fra bestilling av transport. Book via DSVs digitale kundeportal myDSV, eller godkjent leverandør (EDI). Med unntak av særskilte typer forsendelser, vil det være nødvendig med handelsfaktura tilgjengelig for DSV sammen med bestilling.

Presiseringer under innføring av nytt regelverk må tas hensyn til: 

Handelsfaktura: Også kalt Commercial Invoice, er fakturaen som skal følge sendingen. Handelsfakturaen inneholder betalingsopplysninger til mottakeren.

Proformafaktura: Også kalt Proforma Invoice, skal brukes dersom du ikke skal ta betalt for varen du sender. For eksempel ved sending av erstatningsleveranser, vareprøver og lignende.

Krav til fullmakt for tollrepresentasjon

Krav om fullmakt for tollrepresentasjon er en vesentlig del av endringene som trer i kraft fra nyttår. Dersom DSV skal opptre på vegne av deklarasjonspliktig (tollrepresentant), stilles det krav til fortollingsfullmakt. Fullmakten må ikke nødvendigvis være skriftlig, men det anbefales dersom uforutsette situasjoner eller endringer oppstår. Dette for å sikre at forholdet kan dokumenteres i etterkant av fortollingen eller om Skatteetaten utfører en kontroll. Les mer om NHOs begrunnelse til hvorfor vi ønsker en skriftlig fullmakt.

 
Følgende PDF'er for generell fullmakt ved innførsel av gods, kan nedlastes og fylles inn elektronisk (versjon DSV Norge): 

Dersom DSV skal opptre som tollrepresentant må fullmakt oversendes DSV i forkant

  • Fullmakten må inneholde korrekt informasjon i de åpne feltene. 
  • Fullmakten sendes per e-post hvor firmanavn og organisasjonsnummer settes i emnefeltet. 
  • Ved behov for ytterligere spesifiseringer i fullmakten, kan dokumentet redigeres før innsendelse.
  • Fullmakten sendes til e-post: registrering@no.dsv.com

Dersom din bedrift ønsker husspeditør-avtale med DSV, kan du starte en dialog med oss i dag

 

Veien fremover for tollbehandling

DSV, som transportbransjen generelt, stiller seg positiv til varslet utvikling fra våre myndigheter. Vi har vært, og er, en aktiv pådriver for å gi lovgivende myndighet tilgang til lovenes betydning i praksis. Dette bidrar dermed til løsninger som gir våre kunder, og Norge, mulighet til å nyte godt av handel over grensene. Vi anbefaler alle våre kunder og samarbeidspartnere i Norge, og i utlandet, om å oppsøke tilgjengelig informasjon – og dele den med de som kan ha nytte av den. Tolletaten har laget et skriv som inneholder informasjon til norsk næringslivs leverandører/samarbeidspartnere som kan leses her.

Våre nettsider vil bli oppdatert med relevant informasjon og lenker fortløpende. Les mer om hva som skjer videre hos Tolletaten om digital tollbehandling. Finner du ikke informasjonen du søker, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud