Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Digitoll - Fremtiden med digital tollbehandling

Digitoll og nytt tollregelverk trådte i kraft 1. januar 2023

Den 1. januar 2023 ble Digitoll introdusert og dermed et nytt regelverk for digital tollbehandling innført. Det digitale tollregelverket Digitoll skal effektivisere import og eksport ved hjelp av digitalisering. Alle som importerer varer til Norge, bør sette seg inn i regelverket, ettersom det nye regelverket har erstattet to tidligere lovverk på området. Som en av våre verdiøkende tjenester tilbyr vi hjelp til å forstå fortolling og hvordan Digitoll utspiller seg i praksis.

Summary of information in English

Er du importør? 

Det nye lovverket vil særskilt påvirke import og krav til importøren. Dersom du skjønner hva Digitoll betyr for din bedrift, har du en forutsetning for å sikre at sendingene dine møter kravene for korrekt tollklarering. Dersom du ikke er oppmerksom på eksisterende lovverk og sendingene ikke imøtekommer kravet til korrekt Digitoll-data, vil det medføre forsinkelser og merkostnader.

 

Få rådgivning av oss 

Hva er Digitoll?

Digitoll innebærer at Tolletaten får digital informasjon før grensepassering. Når Tolletaten mottar informasjon om varer og transport før kjøretøyet har ankommet grensen, kan Tolletaten behandle og risikovurdere innførsel av godset før grensepassering. På denne måten blir tidkrevende og manuelle prosesser fjernet, og sikrer en automatisert prosess for fortolling og dermed sømløs og effektiv grensepassering.

Årsakene til nytt reglement for toll

Digitoll har oppstått av flere årsaker. Som et bakteppe til loven, har man ønsket et mer praktisk anvendelig lovverk, og derfor har spesifiseringene og bruk av begreper blitt endret for å oppnå dette.

 • Endringene i lovverket gir økt harmonisering med EU-lovverket. 
 • Man får en bedre risikovurdering. 
 • Mer og bedre oversikt over import.   

Nytt regelverk erstatter tidligere tollov 

Det nye regelverket ble innført 1. januar 2023, og «Tolloven» (Lov om toll og vareførsel av 2007) blir erstattet av to nye lover: 

 En langsiktig innsats frem mot 2025

Innføringen av Digitoll skjer trinnvis, og frem til mars 2025 vil man jobbe med å implementere løsningene i faser. Innsatsen med å fase inn de nye kravene for tollklarering, som følge av de to nye lovene, har allerede begynt. Derfor anbefaler både Tolletaten og oss i DSV at næringslivet gjør seg kjent med de nye retningslinjene. 

I grafikken under kan du se gjeldende tidslinje for Digitoll. Den viser, blant annet, tidslinjen for de ulike transportmetodene som benyttes for å frakte gods til Norge. Melde- og opplysningsplikten for alle transportmetoder kan kun følges via digital overlevering fra 1. april 2025. De nye prosedyrene må også benyttes for all import fra denne dato.

Tidslinje for gjennomføring av Digitoll

Digitoll - Tolletatens tidslinje Kilde: https://www.toll.no/no/bedrift/digital-tollbehandling/

Merk! Det er ingen overgangsperiode for krav til innførselsdokument om helse (CHED). Varer underlagt dette kravet må deklareres ved ankomst til grensen allerede 1. januar 2023. Dette er for å sikre at smitte og farlige dyre- og plantesykdommer ikke spres. 

Flere fordeler ved digital tollbehandling med Tolletaten

Gjennom implementering av Digitoll og digital overføring av data, vil Tolletaten få en bedre grunnlag for vurdering av risiko i forkant av grensepasseringen. De vil samtidig få full kontroll over hvilke typer gods som føres over de norske grenseovergangene og eventuelt transitteres. Digitale løsninger gjør myndighetene i stand til å håndtere et stadig økende volum forsendelser og tilknyttede data.

Hva betyr Digitoll for transport og næringsliv?

For transportører og næringslivet, vil endringene på sikt:

 • Gi smidigere grensepassering (grønt lys uten stopp)
 • Gi økt andel forsendelser som vil bli levert til endelig mottaker til fri disposisjon (ferdig fortollet)
 • Hindre ulovlig innførsel som bidrar til like konkurransevilkår 
 • Verne samfunnet mot trussel relatert til helse, miljø og terror
 • Føre til færre feil og mindre etterarbeid 

Tolletaten har laget et skriv som inneholder mer informasjon til norsk næringslivs leverandører og samarbeidspartnere. Få mer informasjon om hvordan Digitoll påvirker deg her (PDF).

Summary of information in English

 

Digitoll endrer prosedyrene for import 

Den største endringen etter den nye loven er knyttet til prosedyrene ved import. Det vil være en digital melde- og opplysningsplikt, som krever et smidig samarbeid mellom importør og speditør. DSV kan for eksempel være speditør og samarbeide med deg om transportoppdraget. Ved import av gods er målet alltid at varene skal passere grenseovergangen uhindret, eller i størst mulig grad problemfritt. Dette forutsetter at importøren overleverer korrekt data og nødvendig dokumentasjon til speditøren i god tid før godset forlater avsenderlandet. 

Samarbeid mellom importør og speditør 

Dersom vi i DSV tar rollen som speditør bruker vi våre digitale systemer og verktøy for å sikre smidig samarbeid mellom importør og Tolletaten. Det foreligger skjerpende krav overfor DSVs oppdragsgivere og derfor er digital overføring av data allerede et krav når du bestiller transport hos oss. Du bestiller transport via vår digitale kundeportal, eller gjennom en godkjent leverandør som benytter EDI

Book transport i vår kundeportal myDSV 

Større krav til dokumentasjon med Digitoll 

Med unntak av særskilte typer forsendelser, vil det være nødvendig med handelsfaktura tilgjengelig for DSV sammen med bestilling. Det nye regelverket krever andre presiseringer som du også må ta hensyn til. 

Customer documentation management

Legg merke til følgende: 

 • Alminnelig handelsfaktura (ikke proforma) skal benyttes. 
 • Digitoll definerer en korrekt tollprosedyre.
 

Forskjellen på handels- og proformafaktura

 • Handelsfaktura: Også kalt Commercial Invoice, er fakturaen som skal følge sendingen. Handelsfakturaen inneholder betalingsopplysninger til mottakeren. 
 • Proformafaktura: Også kalt Proforma Invoice, skal brukes dersom du ikke skal ta betalt for varen du sender. For eksempel ved sending av erstatningsleveranser, vareprøver og lignende.
 
DSV medarbeider kontrollerer import

Bruk DSV som din tollrepresentant 

Ønsker din bedrift en avtale med oss, der vi agerer som din husspeditør, hjelper vi deg med Digitoll og tollklarering ved behov. Dersom DSV skal opptre på vegne av deklarasjonspliktig (tollrepresentant), stilles det krav til fortollingsfullmakt. Dette kravet om fullmakt for tollrepresentasjon er en vesentlig del av endringene som trer i kraft med det nye regelverket. Fullmakten må oversendes DSV i forkant av transportoppdraget. 

Vi tilpasser en transportavtale til dine behov 

Krav til fullmakt for tollrepresentasjon 

Fullmakten må ikke nødvendigvis være skriftlig, men det anbefales dersom uforutsette situasjoner eller endringer oppstår. Dette for å sikre at forholdet kan dokumenteres i etterkant av fortollingen eller om Skatteetaten utfører en kontroll. Les mer om NHOs begrunnelse for hvorfor vi ønsker en skriftlig fullmakt.

Last ned fullmakt 

Følgende PDF-er for generell fullmakt ved innførsel av gods, kan nedlastes og fylles inn elektronisk (versjon DSV Norge): 

Summary of information in English

Slik sender du fullmakten til oss 

 • Fullmakten må inneholde korrekt informasjon i de åpne feltene. 
 • Fullmakten sendes per e-post hvor firmanavn og organisasjonsnummer settes i emnefeltet. 
 • Ved behov for ytterligere spesifiseringer i fullmakten, kan dokumentet redigeres før innsendelse.
 • Fullmakten sendes til e-post: registrering@no.dsv.com


Digitoll: En ny fremtid for tollbehandling 
DSV, som transportbransjen generelt, stiller seg positiv til varslet utvikling fra våre myndigheter. Vi har vært, og er, en aktiv pådriver for å gi lovgivende myndighet tilgang til lovenes betydning i praksis. Dette bidrar dermed til løsninger som gir våre kunder, og Norge, mulighet til å nyte godt av handel over grensene. Vi anbefaler alle våre kunder og samarbeidspartnere i Norge, og i utlandet, om å oppsøke tilgjengelig informasjon – og dele den med de som kan ha nytte av den. 

Oppdatert informasjon om Digitoll hos DSV 

DSV følger utviklingen og oppdaterer med ny informasjon når denne blir gjort tilgjengelig av Tolletaten. Våre nettsider vil derfor bli oppdatert med relevant informasjon og lenker fortløpende.

Les mer hos Tolletaten 

 

Kontakt oss for hjelp til fortolling

Finner du ikke informasjonen du søker, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Våre medarbeidere har lang erfaring med tollklarering, og har lokal kjennskap til ulike nasjonale tollregimer verden over. Benytt deg av vår ekspertise innen import og eksport, og du legger til rette for smidig vareflyt på tvers av landegrensene. 

Oppnå fleksibel transport sammen med oss 

 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud