Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

När du fraktar farligt gods måste du veta under vilken klass godset lyder och vilka kvantitetsgränser som gäller. Den specifika klassen avgör hur ditt farliga gods ska deklareras, förpackas, märkas och transporteras.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är föremål eller ämnen som kan utgöra risker för hälsa, säkerhet eller miljö, särskilt om dessa inte hanteras eller förpackas korrekt. Ett klassiskt exempel är litiumbatterier som lätt kan överhettas och antändas under vissa omständigheter.
 
Farligt gods kan vara fasta ämnen, vätskor eller gaser. De kan vara rena kemikalier, blandningar av ämnen, tillverkade produkter eller enskilda artiklar. De klassificeras efter typen av potentiell fara, t.ex. brandfarlig, giftig, explosiv, radioaktiv etc.
 
FN har inrättat ett universellt system för klassificering, förpackning och märkning av farligt gods för att underlätta en säker transport.
 
Det finns nio klasser av farligt gods plus några underklasser. Farligt gods anges med specifika UN-nummer som måste användas i deklarationsformuläret samt på förpackning och i märkning.
DSV anställd med gods märkt med farligt gods

9 klasser med farligt gods


 
 Klass  Typ av ämne Exempel 
 1 Explosiva ämnen och föremål Fyrverkerier, bloss, vapen och ammunition
 2.1 Brandfarliga gaser Butan, aerosoler, campinggas, tändare, flytande gas, acetylen för svetsning, eten som påskyndar mogning av frukt, väte för industriellt bruk
 2.2 Ej brandfarliga och giftiga gaser som kan orsaka kvävning  eller oxidatorer

Kväve, helium, argon, koldioxid, syre, komprimerat syre, brandsläckare, kylgas
 2.3 Giftiga gaser  Klor, fosgen, syrendifluorid, ammoniak för industriell frigöring, metylbromid och etylenoxid för desinficering
 3 Brandfarliga vätskor  Tändvätska, bensin, lösningsmedel, färger, lack, parfym, lim, hartslösning, tryckfärg, vätskor för kemtvätt
 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiva ämnen Tändstickor, svavelpulver, kamfer, naftalenkulor
 4.2 Självantändande ämnen Fosfor, copra, fiskmjöl
 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten  Kalciumkarbid, natrium, ferrokisel och kaliummetaller
 5.1 Oxiderande ämnen Kalciumhypoklorit, väteperoxid, gödselmedel, hårblekning
 5.2 Organiska peroxider Härdare, reparationssatser av glasfiber
 6.1 Giftiga ämnen Bekämpningsmedel, natriumcyanid för metallbehandling, kromsalt för galvanisering
 6.2 Smittförande ämnen Blodprover, medicinska prover, biologiska ämnen som härrör från levande organismer
 7 Radioaktiva ämnen Rökdetektorer, ämnen för sterilisering av medicinska produkter
 8 Frätande ämnen Blekmedel, avloppsrengörare, diskmaskinstabletter, ättiksyra, citronsyra, kaustiksoda, bil- och lastbilsbatterier
 9 Övriga farliga ämnen och föremål Litiumbatterier, magneter, torris
 
 

Begränsade mängder

Vissa konsumentvaror i vardagen - livsmedelsaromer, parfym, tvålar, rengöringsmedel, kosmetika, färgämnen, färger och plast - kan klassificeras som "farliga" om vissa kvantitetsgränser överskrids eller om specifika förpackningar används.
 
En parfymspray som passar in i en necessär kan verka ofarlig, men en stor sändning av parfymflaskor är potentiellt farlig.
 
Begränsade mängder för säker transport listas i kolumn 7a i ”Lista över farligt gods” i del 3 av ADR och IMDG Code (se föreskrifter nedan).
 
För vissa varor är gränsen i kolumn 7a i tabell A noll, vilket innebär att varorna inte får transporteras i begränsade mängder, dvs. reglerna för farligt gods gäller oavsett mängden i sändningen.
Bestäm klassningen av farligt gods och kvantitetsbegränsningar. Den specifika klassen farligt gods och mängden som ska transporteras påverkar hur godset ska deklareras, förpackas, märkas och transporteras.

Regler för transport av farligt gods

Nationella och internationella regler för transport av farligt gods baseras alla på FNs klassificeringssystem. Dessa regler är generellt strukturerade beroende av transportsättet:
Fler källor:
 • FNs ekonomiska kommission för Europa (UNECE): Farligt gods
 • MoU – Memorandum of Understandning for the Transport of Packed Dangerous Goods on RoRo-ships in the Baltic Sea – Östersjöavtalet

Kontrollera om dina varor kan transporteras med alla transportsätt och hur, särskilt när du planerar multimodala transporter, t.ex. vidaretransporter från hamnar eller flygplatser på väg eller järnväg.

Utbildad personal

Föreskrifter kräver att anställda som hanterar farligt gods genomgår lämplig utbildning. Anställda som hanterar farligt gods inkluderar de som klassificerar, förpackar, märker och etiketterar, lastar och lossar, upprättar handlingar, bokar transporter, planerar lastning och stuvning, transporterar farligt gods med lättnader eller personal som på annat sätt är involverade i transport av farligt gods.

Kontrollera om du måste ha en säkerhetsrådgivare för farligt gods (DGSA). Detta kanske inte är nödvändigt om du:
 • Endast transporterar farligt gods i ”begränsad mängd”
 • Bara hanterar dessa transporter ibland och om lastning eller lossning av det farliga godset medför låg risk
Säkerställ att dina anställda och anställda hos dina tjänsteleverantörer har genomgått lämplig utbildning för transport av farligt gods.
Tvål

Dokumentation och pappersarbete

Korrekt dokumentation är ett måste för alla transporter av farligt gods. Saknade dokument eller dolda fel kan orsaka förseningar - eller ännu värre, allvarliga incidenter.

 

Checklista över dokument

 • Noteringar/deklaration av farligt gods Detta är ett lagkrav för att få transportera gods med flyg eller till sjöss. Den person som är ansvarig för att underteckna noteringen/ deklarationen om farligt gods, är enligt lag skyldig att ha genomfört lämplig utbildning.
 • Säkerhetsdatablad (MSDS) Kan fås från den ursprungliga tillverkaren. Krävs inte alltid, men kan begäras som en del av bokningsförfarandet.
 • Handelsfaktura
 • Godsförteckning
 • Avsändarens instruktionsbrev
 • Ursprungsintyg krävs ibland
 • Ytterligare dokument som kan behövas: Weathering Certificate, Certificate of Analysis (CoA), Competent Authority Approval (CAA)
Bristande efterlevnad kan vara dyrt och det har förekommit fall där företag straffats för felaktigt pappersarbete:
 • En stor återförsäljare fick böta 144 000 dollar på grund av felaktiga transportdeklarationer avseende det farliga materialet i deras konsumentförpackningar med nagellack och solskydd.
 • Ett ledande läkemedelsdistributionsföretag fick böta 91 000 dollar för en sändning av hudvårdsprodukter innehållande alkohol som var odeklarerad.
Kontrollera att du har alla relevanta dokument färdiga när du skickar farligt gods. Involvera mottagaren genom att ge alla detaljer före leveransen, så att de kan arbeta med lokala myndigheter i mottagarlandet och säkerställa en smidig process.
Var medveten om när ditt ansvar som avsändare börjar och slutar. Ta del av DSVs expertinsikter om Incoterms.
 

Förpackning och märkning

För att underlätta säkra transporter måste lådor och etiketter med de lagstadgade märkningarna, som godkänts enligt FNs klassificeringssystem, användas.
 
Reglerna kräver att förpackningar måste uppfylla eller överträffa minimikrav för prestanda innan de kan godkännas för transport av farligt gods.
 
Farligt gods som transporteras i begränsade mängder får endast förpackas i innerförpackningar placerade i lämplig yttre förpackning.
 
Speditörer och logistikleverantörer kan hjälpa till med transporten av farligt gods. De har utbildad personal och fördel av praktisk kunskap och erfarenhet. De kan använda sina goda relationer med flygbolag och rederier och säkra prioriterat utrymme för farliga/riskfyllda transporter. Kom dock ihåg att det i slutändan är kunden som har juridiskt ansvar. Se till att din dokumentation är i ordning och att du följer alla lagar och föreskrifter när du transporterar farligt gods.
 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst