Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

MAUT - veiavgift i Tyskland

MAUT er en veiavgift som er gjeldende for all godstransport til, fra og gjennom Tyskland. Den geografiske og strategiske beliggenheten til Tyskland medfører at MAUT blir gjeldende for mange transportoppdrag i Europa. Når vi setter sammen transportavtalen tar vi høyde for veiskatten og tillegger dette transportoppdraget. Den tyske veiskatten MAUT ble sist revidert og økt i 2023, med gjeldende effekt fra 1. desember 2023. 

 

Skaff en transportavtale som innfrir på dine behov

 

Nye justeringer i MAUT f.o.m. 1. desember 2023

Det ble gjort justeringer i rater og beregning av MAUT 1. desember 2023. For nøyaktig informasjon om justeringen og hvordan det vil påvirke transporten til og fra Tyskland, samt transitt til andre land, ber vi våre kunder ha dialogen med deres ordinære kontaktpersoner i DSV. Ved større endringer eller ny informasjon om hvilken innvirkning de nye satsene vil ha på dine transportoppdrag vil vi publisere oppdaterte nyheter. 

 

Kontakt oss

 

Hva er MAUT? 

MAUT er en avgift som pålegges kjøretøy som bruker motorveier (Autobahn) i Tyskland. MAUT står for «Mautgebühren», som betyr veiavgift eller bompengeavgift. Kjøretøy må betale for å bruke visse motorveier, spesielt A1 og A7. MAUT veiavgiften dekker kostnader som påløper underveis i transportoppdraget.

Hvordan beregnes MAUT?

Man beregner MAUT ut fra kjøretøyets størrelse, vekt, miljøegenskaper og antall akslinger. Som de fleste andre veiskatter eller bompengesystemer, brukes inntekter fra MAUT til å finansiere den generelle veiinfrastrukturen. Dette inkluderer utvikling, veiutbygging og vedlikehold av veier i Tyskland.

 

Ny vektgrense f.o.m. 1. juli 2024

Fra og med 1. juli 2024 er MAUT gjeldende for kjøretøy mellom 3,5 tonn og 7,5 tonn. Frem til da gjelder fortsatt MAUT kun for kjøretøy som veier 7,5 tonn eller mer.

DSV trailer står på vei med gressplen på hver side. Vi frakter varene dine på tvers av Europa.

Prissetting

Prissetting av varer og tjenester som fraktes på vei blir påvirket av veiavgiften. Vi tar derfor hensyn til MAUT-kostnader når vi beregner våre transport- og logistikkavtaler. Vi tar sikte på å levere tilpassede avtaler som passer til ditt behov.

Betaling av veiskatt per kjørte kilometer

I praksis belastes vi i DSV en veiskatt proporsjonalt med hvor mange kilometer vi har kjørt. Dette beløpet tilsvarer beløpet du betaler som tillegg i transporttjenesten.

Slik påvirker MAUT godstransporten i Europa

MAUT påvirker internasjonal veitransport ved å pålegge transportøren og transportselskapet, for eksempel DSV, kostnader når lastebiler krysser landegrensene. Grensekryssende transport i Europa er uunngåelig, og Tyskland er et sentralt land for nettopp transitt.

Stykkgods eller partigods? Varetypen påvirker beregning av MAUT 

Når man beregner veiskatt, påvirker størrelsen på godset beregningen av MAUT-tillegget. La oss si du skal frakte varer til München. Med utgangspunkt i oversikten over tariffer for frakt og MAUT, har man ulike vektkategorier som gir forskjellige rater for innkreving av veiskatt. Dette blir påvirket av hvorvidt forsendelsen fraktes som stykkgods eller partigods, fordi det er ulike standardiserte beregninger lagt til grunn. Partigods omfatter varer over 3,0 tonn og fraktes uten terminalbehandling. Dette betyr at det er en lavere kilopris for partigods enn stykkgods, som omfatter varer inntil 3,0 tonn.

DSV trailer kjører i solnedgang Trygg veitransport til, fra og gjennom Tyskland.

Veiavgifter i Europa

Innen internasjonal veitransport omtaler man hovedsakelig veiavgifter som veiskatt, men det finnes også europeiske eksempler på innkreving av bompenger i tillegg. Dette varierer mellom land. I kontekst av den tyske veiskatten MAUT, er våre prosentsatser for MAUT-tillegget tilsvarende veiskatten satt sentralt av den tyske stat.

Veiskatten MAUT er en avgift tilsvarende hva du kjenner som bompengeavgift i Norge. I Norge betaler både tungtransport og privatbiler bompenger, mens MAUT betales kun av tungtransport og ikke personbiler. Les mer om norsk veiskatt og bompengesystemet AutoPASS.

Marpol: Gebyr for bruk av ferge i veitransport

Innen internasjonal veitransport er det av og til nødvendig å benytte seg av fergetransport for å frakte gods på vogntog. Når vi benytter oss av visse fergetilbud, belastes våre vogntog med en Marpol-avgift. Dette er en statlig avgift ment å dekke utslipp av svovel. Dette utgjør et ekstra tillegg i fraktberegningen. Det er likevel verdt å merke seg at Marpol ikke er relevant for alle reiseruter og fergeselskaper. Er du usikker på om Marpol blir relevant for din forsendelse, kan du kontakte oss.

Se tabell over gebyrer ved Marpol

ETS: EUs initiativ for å redusere utslipp i transportbransjen

Emissions Trading System (ETS) har stor betydning for hvordan transportører beregner rater og utfører transportoppdrag. ETS er et initiativ fra EU, ment som et verktøy for å redusere klimagassutslipp. I praksis blir selskaper belastet økonomisk forholdsmessig med deres utslipp. Det er derfor et insitament for oss og andre transportselskaper å iverksette tiltak for å redusere utslipp og dermed kostnader.

Det vil trolig bli implementert et ETS-system for å kutte utslipp for veitransport i 2027/2028. Først vil ETS bli integrert i shipping over tre stadier. Man gikk i gang med det første stadiet 1. januar 2024, som omhandlet hvordan utslippstillatelser skal dekke 40% av utslippene. Innen 2026 vil alle utslipp i shipping være avgiftsbelagt. Hvordan dette blir beregnet vil bli konkretisert i løpet av 2024, og vi vender tilbake med relevante opplysninger så fort dette foreligger.

Fremvekst av mer bærekraftige kjøretøy i DSV

Utover størrelse og vekt, spiller kjøretøyets miljøegenskaper som nevnt en avgjørende rolle i beregningen av MAUT. Dette innebærer at mer miljøvennlige kjøretøy har direkte innvirkning på hvor mye man skal betale i MAUT, og dermed hvor høyt MAUT tillegg vi inkluderer i kostnaden. Hvis du benytter deg av vårt tilbud av mer miljøvennlige kjøretøy, betaler du med andre ord mindre i MAUT tillegg.

Våre kjøretøy

Som en viktig spiller i transport- og logistikkbransjen, har vi et ansvar for å minske utslipp og iverksette mindre miljøskadelige tiltak. I DSV satser vi derfor på miljøvennlige kjøretøy. 80% av våre kjøretøy anses som EuroNorm 6, i en skala fra 1 til 7, der 7 er kjøretøy med minst utslipp. EuroNorm er en skala over diesel- og bensinkjøretøys miljøegenskaper.

En stor andel av vår bilpark blir betraktet som mindre miljøskadelig ifølge den europeiske standarden for utslipp. Det vil si at våre kjøretøy oppfyller de strengeste utslippskravene innebærer dessuten at vi betaler en mindre veiskatt, som også er til fordel for deg som kunde. Dette skal vi også fortsette å jobbe med og forbedre ytterligere. Når ETS blir innført for veitransport, er det gunstig å ha en allerede optimalisert bilpark som kan oppfylle kravene fra EU.

Våre bærekraftige løsninger

DSV trailer kjører gjennom skog. Vi prioriterer lønnsomme og grønne løsninger ved veitransport i Europa.

Tillegg hos DSV

For å kunne utføre transport- og logistikktjenester under internasjonal veitransport, er vi nødt til å be deg om å dekke noen av tilleggene som påløper under transporten. Vi leverer løsninger for ulike forsendelser og leverer til tiden, trygt og pålitelig. Når det er sagt, ber vi deg om å dekke kostnader knyttet til kapasitet, drivstoff og bompenger, slik at vi kan fortsette å levere tjenester av høy kvalitet.

Tilleggstjenester

Tilleggstjenester er derimot løsninger vi tilbyr for å gjøre transporten desto mer effektiv. Dette er for eksempel løsninger knyttet frakt av farlig gods eller annen spesialtransport, samt skreddersydde løsninger for levering og henting.

Våre tilleggstjenester innen internasjonal veitransport

Spørsmål til MAUT, veiskatt eller andre tillegg?

Har du spørsmål til MAUT og tysk veiskatt, eller våre andre tilleggstjenester, kan du kontakte din egen kundekontakt i DSV. Har du ingen kundekontakt, finner du våre kontaktopplysninger under.

Vi hjelper deg

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road