DSV - Global Transport and Logistics
Få et pristilbud

Frakt av farlig gods og farlig materiale

Når du sender farlig gods, må du vite hvilken klasse varene dine faller innunder og hvilke mengdegrenser som gjelder. DSV hjelper deg med dette.

Hva er farlig gods?

Farlig eller farlig gods er gjenstander eller stoffer som kan utgjøre en risiko for helse, sikkerhet eller miljø, spesielt hvis de ikke håndteres eller pakkes ordentlig. Et klassisk eksempel er litiumbatterier, som lett kan overopphetes og antennes under visse omstendigheter.
 
Farlig gods kan være faste stoffer, væsker eller gasser. De kan være rene kjemikalier, blandinger av stoffer, produserte produkter eller enkeltartikler. De er klassifisert i henhold til typen potensiell fare, f.eks. brannfarlig, giftig, eksplosiv, radioaktiv etc.
 
De forente nasjoner (FN) har etablert et universelt system for klassifisering, emballering, merking og merking av farlig gods for å lette deres sikre transport.
 
Det er ni klasser med farlig gods, pluss noen få underklasser. Farlig gods er oppgitt med spesifikke FN-nummer som må brukes i erklæringsskjemaet og i pakking og merking.

De ulike klassene av farlig gods 

 
 Klasse  Type materiale Eksempler 
 1  Eksplosive stoffer og gjenstander  Fyrverkeri, bluss, våpen og ammunisjon
 2.1

 Brennbar gass (f.eks butan)

Butan, aerosoler, campinggass, tennere, flytende gass, acetylen for sveising, etylen for modning av frukt, hydrogen til industriell bruk. 
 2.2 Ikke-brennbare og giftfrie gasser som kan forårsake kvelning (f.eks Nitrogen, helium, karbondioksid) eller oksidasjonsmidler (f.eks oksygen).  Nitrogen, helium, argon, karbondioksid, oksygen, komprimert oksygen, brannslokkingsapparater, kjølemediumgass. 
 2.3  Giftige gasser (f.eks Klor, fosgen).  Klorin, fosgen, oksygendifluorid, ammoniakk for industriell frigjøring, metylbromid og etyleneoksid for gasning. 
 3  Brennbare væsker (f.eks lettere væsker, bensin) Tennvæske, bensin, løsningsmidler, maling, lakk, parfyme, lim, harpiksoppløsning, trykkfarge og rensevæsker
 4.1 Brennbare faste stoffer, selvreaktive stoffer og faste desensibiliserte eksplosiver  Selvreaktive stoffer, faste desenibiliserte eksplosiver, fyrstikker, svovelpulver, kamfer, naftalenkuler 
 4.2  Stoffer som er utsatt for spontan forbrenning  Fosfor, copra og fiskemel
 4.3 Stoffer som i kontakt med vann avgir brennbare gasser Kalsiumkarbid, natrium, ferrosilium og kaliummetaller 
 5.1 Oksiderende stoffer  Kalsiumhypokloritt, hydrogenperoksid, gjødsel, hårfarge
 5.2 Organiske peroksider  Herdere, reperasjonssett av glassfiber
 6.1 Giftige stoffer  Pesticider, natriumcyanid for metallbehandling, kromsalt for galvanisering 
 6.2  Smittsomme stoffer  Blodprøver, medisinske prøver, biologiske stoffer avleded fra levende organismer 
 7 Radioaktivt materiale  Røykvarslere, stoffer for sterilisering av medisinske produkter 
 8  Etsende stoffer  Blekemiddel, avløpsrenser, oppvaskmaskintabletter, eddiksyre, sitronsyre, kaustisk brus, bil- og lastebilbatterier
 9  Diverse farlige stoffer og gjenstander   Litiumbatterier, magneter, tørris
 
 

Mengdegrense 

Noen dagligdags forbruksvarer - mataromaer, parfyme, såper, vaskemidler, kosmetikk, fargestoffer, maling og plast - kan klassifiseres som "farlige" eller "farlige" hvis visse mengdegrenser overskrides, eller hvis spesifikk emballasje brukes.
 
En parfymespray som passer inn i en reisepose kan virke ufarlig, men en enorm forsendelse med parfymeflasker er potensielt farlig.
 
Mengdegrenser for sikker transport er oppført i kolonne 7a i "Farlig gods-listen" i del 3 av ADR og IMDG-koden (se forskrift nedenfor).
 
For visse varer er grensen i kolonne 7a i tabell A null, noe som betyr at disse varene ikke kan sendes i begrensede mengder, dvs. reglene for farlig gods gjelder uavhengig av mengden i forsendelsen.
Bestem klasse for farlig gods og mengdegrense som er involvert. Den spesifikke klassen farlig gods og mengden som skal sendes påvirker hvordan varene må deklareres, pakkes, merkes og transporteres. 

Regelverk for trandsport av farlig gods

Nasjonale og internasjonale forskrifter som regulerer transport av farlig gods er alle basert på FNs klassifiseringssystem. Disse forskriftene er generelt strukturert av transportmåten:
Flere kilder: 
Sjekk om varene dine kan sendes med alle transporttyper og hvordan, spesilt når du planlegger multimodale forsendelser. F.eks er dette videre transport fra havner eller flyplasser til vei- og/eller jernbane. 

Utdannet personell 

Regelverket krever at ansatte som arbeider med farlig gods gjennomfører passende opplæring. Ansatte som håndterer farlig gods inkluderer de som:
 • Laster og losser eller håndter farlige materialer / gods
 • Klargjør farlige materialer / gods for transport
 • Bruker kjøretøy som brukes til å transportere farlig materiell / gods
 • Designer, produserer, fabrikerer, inspiserer, renoverer, vedlikeholder, reparerer eller tester pakker eller emballasjekomponenter som brukes til å transportere farlige materialer
Hvis du sender varer internasjonalt, må du sjekke om du er pålagt å ha en sikkerhetsrådgiver for farlig gods (DGSA). Dette er kanskje ikke nødvendig hvis du:
 • Transport bare farlig gods i "begrensede mengder"
 • Bare sporadisk delta i transport, lasting eller lossing av farlig gods som utgjør en lav risiko
Forsikre deg om at de ansatte og de ansatte hos tjenesteleverandørene dine har gjennomført passende helse- og sikkerhetsopplæring for transport av farlig gods.

Dokumentasjon og papirarbeid 

Riktig dokumentasjon er et must for alle forsendelser av farlig gods. Manglende dokumenter eller skjulte feil kan føre til forsinkelser i forsendelsen - eller verre, alvorlige hendelser.
 

Dokument sjekkliste

 • Merknad / erklæring om farlig gods: Dette er et lovkrav for transport av gods med fly eller sjø. Personen som er ansvarlig for å signere faren / varenotatet / erklæringen er lovpålagt å ha fullført den aktuelle opplæringen.
 • Sikkerhetsdatablad (MSDS): Kan fås fra den opprinnelige produsenten. Ikke alltid nødvendig, men kan bli bedt om som en del av bestillingsprosedyren.
 • Faktura
 • Pakkeliste
 • Avsenderens instruksjonsbrev
 • Opprinnelsesbevis: noen ganger påkrevd
 • Ytterligere dokumenter som kan være nødvendige: Weathering Certificate, Certificate of Analysis (CoA), Competent Authority Approval (CAA)
Manglende overholdelse kan være kostbart, og det har vært tilfeller der selskaper ble straffet for feil papirarbeid:
 • En større forhandler fikk bøter på $ 144 000 på grunn av feil papirerklæring for farlige materialer i sine flasker med neglelakk og solkrem i detaljhandelen.
 • Et ledende farmasøytisk distribusjonsselskap mottok en bot på 91.000 dollar for en svart levering av hudpleieprodukter som inneholder alkohol.
Sjekk at du har alle riktige dokumenter på plass når du sender farlig gods. Involver mottakeren ved å oppgi alle detaljer før forsendelsen, slik at de kan jobbe med lokale byråer i destinasjonslandet og sikre en jevn prosess.
Vit når ditt ansvar som avsender starter og slutter. Sjekk ut DSV's eksportmerninger på Incoterms.
 

Emballasje og merking

I henhold til FNs klassifiseringssystem for farlig gods, må det brukes godkjente bokser og etiketter med lovpålagt merking for å lette sikker transport.
 
Regelverket krever at emballasjen må oppfylle eller overstige minimumsstandarder for ytelse før den kan godkjennes for transport av farlig gods.
 
Farlig gods som sendes i begrensede mengder, kan bare pakkes i indre emballasje plassert i passende ytre emballasje.
 
Speditører og logistikkleverandører kan hjelpe deg med transport av farlig gods. De har utdannet personell og fordelen med praktisk kunnskap og erfaring. De kan bygge på sitt gode forhold til flyselskaper og rederier og er i stand til å sikre prioritetsplass for farlige / farlige forsendelser. Husk imidlertid at det til slutt er kunden som har juridisk ansvar. Forsikre deg om at dokumentasjonen din er i orden og at du overholder alle lover og forskrifter når du sender farlig gods.

Noen spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss