Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Compliance

Compliance er et fagbegrep, som på norsk oversettes til «etterlevelse av», «i samsvar med» eller «overholdelse av» regler og krav. I DSV bruker vi compliance når vi snakker om rutiner for transport og utførelse av logistikktjenester. Det er for eksempel viktig å utføre pakking og merking av farlig gods i samsvar med regelverket. Alle våre prosedyrer er definert av eksterne eller interne retningslinjer.

Hva er compliance?

Compliance er risikostyring og etterlevelse av prosedyrer, rutiner og definerte retningslinjer. I etterkant av diverse regnskapsskandaler hos amerikanske selskaper på 2000-tallet, ble slike regelverk utarbeidet for å minske risikoen for bedrageri og lovbrudd. Formålet med compliance er at bedrifter tar samfunnsansvar og opererer i henhold til «skikk og bruk». Man ønsker dessuten å forebygge økonomiske tap og tap av omdømme på markedet.

Hva legges i begrepet compliance?

Compliance innebærer som sagt at man følger forskjellige prosedyrer, men det forekommer på forskjellige måter. Her er en oversikt over hvordan compliance utspiller seg i praksis: 

  • Etterlevelse av juridiske lover
  • Kontroll av dokumentasjon (internt og eksternt) 
  • Risikohåndtering og etablering av rutiner for uforutsette hendelser
  • Interne retningslinjer for korrekt oppførsel og gjennomføring av oppgaver. Slike standarder må være dokumenterte

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Compliance i DSV

Vi ønsker at logistikktjenestene våre oppfyller relevante krav. Vi gjennomfører med andre ord alltid en risikovurdering. Våre medarbeidere spør seg selv om det finnes en økonomisk, menneskelig, etisk, kommersiell eller omdømmerisiko ved denne oppgaven eller løsningen.  

I vår bransje kan det forekomme menneskelige feil i lagring og lasting av gods, eller et avgjørende fraktbrev kan mangle på en forsendelse. Dette anses som en kommersiell feil. Vi sørger for å utforme retningslinjer, eller benytte oss av eksisterende regelverk, for å redusere slike risikoer.

Compliance er relevant i blant annet bærekraftig logistikk og transport, i tollklarering, og når vi frakter spesialgods.

Grønn transport og logistikk 

I DSV jobber vi med å redusere våre Co₂-utslipp og vår innsats sprer seg bredt over hele virksomheten. Utover våre egne grønne logistikkløsninger med fokus på Co₂-rapportering og optimalisering av forsyningskjeden din, følger vi internasjonale bestemmelser. Vi er for eksempel forpliktet til å redusere svovelutslipp med 85% på alle våre sjøfartøy.

Når vi håndterer kjemiske varer, er vår største prioritet å minske risikoen for miljømessige og menneskelige skader. Våre logistikkløsninger for frakt av kjemikalier er derfor i full overensstemmelse med gjeldende Quality, Health & Safety and Environment (QHSE) krav. Vi følger selvsagt regionale og internasjonale krav til dokumentasjon, forsikring og risikokontrollsystemer.

Fortolling

Transport mellom landegrenser krever tollklarering, som varierer i kompleksitet mellom land og region. I Norge har DSV tollmessige tillatelser og autorisasjoner, men vi har ikke AEO-status. En norsk AEO-autorisasjon gir ikke forenklede tollregler som en europeisk AEO-autorisasjon gjør, men den effektiviserer tollbehandlingen når godset må kontrolleres av et sikkerhetshensyn. Når det er sagt, følger vi alle regelverk forbundet til fortolling og import- og eksportklarering. Vi har for eksempel lokale eksperter plassert på alle våre DSV-kontorer, som hjelper deg med å utfylle tollerklæringsskjemaer eller tollfakturaer. 

Transport av farlig gods, pharma og annen spesialgods

Når vi frakter farmasøytiske varer, stilles det spesielle krav til håndtering og lagring av godset. I DSV overholder vi Good Distribution Practices (GDP), som innebærer at vi inspiserer og kontrollerer legemidlene vi frakter. GDP er en standard for kvalitetskontroll utformet av Verdens helseorganisasjon (WHO), og vi er pliktig til å overholde alle retningslinjer i alle trinnene av forsyningskjeden.

I håndtering av farlig gods, følger vi FNs system for klassifisering, pakking og merking av farlig gods. Det stilles spesielle krav til hvordan slike varer fraktes, for eksempel at våre medarbeidere må få tilstrekkelig opplæring. Alle som laster, kjører eller dokumenterer farlig gods må være bevisste over hvilke rutiner som finnes, og hvorfor det er viktig å følge disse.

Ta kontakt med oss for spørsmål eller dersom du ønsker et tilbud

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud