Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vad anses vara farligt gods?
Farligt gods är ämnen, material eller föremål med farliga egenskaper som, om de inte kontrolleras ordentligt, utgör en potentiell fara för människors hälsa och säkerhet, infrastruktur och/eller deras transportmedel.

Farligt gods kan vara rena kemikalier, blandningar av ämnen, tillverkade produkter eller artiklar som kan utgöra en risk för människor, djur eller miljön om de inte hanteras ordentligt vid användning eller under transport.

Transport av farligt gods

UNs modellregler använder ett klassificeringssystem där varje farligt ämne eller artikel tilldelas en KLASS, beroende på vilken typ av fara det utgör. Det finns 9 klasser, varav några är uppdelade i underklasser.

I DSVs gällande transportvillkor finner du information gällande vilka klasser och typer av farligt gods som undantas från DSVs transportåtaganden.

Lista över 9 klasser farligt gods

 • Klass 1

  Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2

  Gaser
 • Klass 3

  Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1/4.2/4.3 

  4.1 Brandfarliga fasta ämnen
  4.2 Självantändande ämnen
  4.3 Ämnen som utvecklar farlig gas vid kontakt med vatten

 • Klass 5.1/5.2

  5.1 Oxiderande ämnen
  5.2 Organiska peroxider

 • Klass 6.1 / 6.2

  6.1 Giftiga ämnen
  6.2 Smittförande ämnen

 • Klass 7

  Radioaktiva ämnen
 • Klass 8

  Frätande ämnen
 • Klass 9

  Övriga farliga ämnen och föremål

Disclaimer: denna information tillhandahålls endast för att underlätta. Vänligen ta del av gällande regelverk och föreskrifter för löpande uppdaterad information.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor