Logo DSV

FN har inrättat ett universellt system för klassificering, förpackning och märkning av farligt gods för att underlätta en säker transport.

När du fraktar farligt gods måste du veta under vilken klass godset lyder och vilka kvantitetsgränser som gäller. Den specifika klassen avgör i sin tur hur ditt farliga gods ska deklareras, förpackas, märkas och transporteras.

Vad anses vara farligt gods?

Farligt gods är ämnen, material eller föremål med farliga egenskaper som, om de inte kontrolleras ordentligt, utgör en potentiell fara för människors hälsa och säkerhet, infrastruktur och/eller deras transportmedel.

Farligt gods kan vara rena kemikalier, blandningar av ämnen, tillverkade produkter eller artiklar som kan utgöra en risk för människor, djur eller miljön om de inte hanteras ordentligt vid användning eller under transport.

Transport av farligt gods

UNs modellregler använder ett klassificeringssystem där varje farligt ämne eller artikel tilldelas en KLASS, beroende på vilken typ av fara det utgör. Det finns 9 klasser, varav några är uppdelade i underklasser.

I DSVs gällande transportvillkor finner du information gällande vilka klasser och typer av farligt gods som undantas från DSVs transportåtaganden.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor